×

एनएमबीको बडादसैंमा 'बडा डिजिटल धमाका' सार्वजनिक, मोबाइल बैंकिङ र कार्ड प्रयोग गर्दा २ हजार छुट

images

काठमाडौं । एनएमबी बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कार्ड र मोबाइल बैंकिङ छुट र क्यासब्याक सुविधा प्रदान गर्न बिभिन्न स्टोर र ब्रान्डसँग सहकार्य गरेको छ । यस महान उत्सवलाई लक्षित गरी २ हजार रुपैयाँसम्म छुट सुविधाहरू प्रदान गरेको बैंकले जानकारी गराइएको छ । 

सो बैंकले असोज १० देखि 'बडादसैंमा बडा डिजिटल धमाका' सुरु गरेको छ  । जसअन्तर्गत ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ र कार्ड प्रयोग गर्दा २ हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्नेछन् ।

qm=;=

a|fG8 / :6f]/

e'QmfgL ljlw

5'6 / gub lkmtf{ ckm/

!

Oef] :6f]/

PgPdaLsf 8]la6÷qm]l86 sf8{ / eNMB

#,))) eGbf a9Lsf] vl/bdf ˆNof6 g]=?= !,%)) sf] Sof;Aofs

@

l;hL

PgPdaLsf 8]la6÷qm]l86 sf8{ / eNMB

#,))) eGbf a9Lsf] vl/bdf @)Ü jf g]=?= !,%)) sf] Sof;Aofs

#

IMS :df6{

PgPdlasf 8]la6÷qm]l86 sf8{ / eNMB

@,%))) eGbf a9Lsf] vl/bdf ˆNof6 g]=?= !,))) sf] Sof;Aofs

$

lxd On]S6«f]lgS;

PgPdaLsf 8]la6÷qm]l86 sf8{ / eNMB

@,%))) eGbf a9Lsf] vl/bdf ˆNof6 g]=?= !,))) sf] Sof;Aofs

%

of]of];f]

PgPdaLsf 8]la6÷qm]l86 sf8{ / eNMB

!%Ü jf g]=?= %)) Sof;Aofs

^

Uofk' -cgnfOg_

PgPdaLsf 8]la6÷qm]l86 sf8{

!)Ü jf g]=?= !,))) Sof;Aofs

&

;:tf]l8n -cgnfOg_

PgPdaLsf 8]la6÷qm]l86 sf8{    

@)Ü jf g]=?= @,))) Sof;Aofs

डेबिट कार्डः एनएमबी बैंकको ग्राहकहरु डेबिट कार्डबाट ई–कमर्स/पोसमा कारोबार गर्दा १० प्रतिशत वा  ३ सय रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउने बैंकले जनाएको छ  । क्रेडिट कार्डः एनएमबी बैंकको ग्राहकहरु क्रेडिट कार्डबाट ई–कमर्स/पोसमा कारोबार गर्दा २० प्रतिशत वा ५ सय रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक पाउने बैंकले जनाएको छ ।

इएनएमबी एपः एनएमबी बैंकको ग्राहकहरुले इएनएमबी एपबाट एनटिसी/एनसेल टपअपमा ३ प्रतिशत तत्काल क्यासब्याक पाउने पनि बैंकले जानकारी दिएको छ। 

त्यसकाे साथसाथै, इएनएमबी एपबाट क्युआर पेमेन्ट गर्दा १० प्रतिशत वा २ सय रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक पाउने बैंकले जनाएको छ । एनएमबीका ग्राहकहरूले निम्न छुटहरू, क्यासब्याक सुविधाहरू निम्न व्यापारिक स्थानहरूमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

एनएमबी बैंकको देशभर २ सय १ शाखा, १ सय ३८ एटिएम र ११ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।


 

मङ्गलबार ११ असोज २०७९ ०५:१८ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया